Nielsen cho biết người tiêu dùng Trung Quốc đã bước vào giai đoạn bùng nổ nâng cấp tiêu dùng | Người tiêu dùng | Nhu cầu | Sự bùng nổ

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-26 05:46:13
Windows应用兼容层Wine5.11发布|||||||

Wine(Wine Is Not an Emulator)是一个可以正在多种兼容 POSIX 接心的操纵体系(诸如 Linux、macOS 取 BSD 等)上运转 Windows 使用的兼容层。

Wine没有是像假造机大概模仿器一样模拟外部的 Windows 逻辑,而是将 Windows API 挪用翻译成为静态的 POSIX 挪用,免去了机能战别的一些举动的内存占用,让您可以清洁天整开 Windows 使用到桌里。

Wine 5.11 开辟版已公布,次要更新以下:

Wine Mono 引擎晋级至 5.1.0,并撑持 WpfGfx 库

持续针对 NTDLL 开辟自力 Unix 库

起头完成 NetIO 内核驱动法式

对挨印单据(Print Ticket) API 的初初撑持

移除过期的 32 位 PowerPC 架构

多项 bugfix

概况检察 https://www.winehq.org/announce/5.11

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa